Climate Change/از بین رفتن تدریجی محیط زیست مان

دانشمندان باور دارند که بحران های اقلیمی   به دلیل رها کردن مواد سمی و شیمیایی در رودخانه ها و دریاچه ها؛ کربن رها شده در هوای تنفسی ما و گیاهان؛ و  بی بندوباری بی حد کارخانه هایی که مواد طبیعی را از دل زمین استخراج کرده و محیط پیرامونشان را آلوده می کنند؛ و مهم تر از همه گازهای فسیلی است!  همچنین بی بندو باری مردم و آلوده کردن محیط زیست شان, (انداختن اشغال و پلاستیک و...و...)
مشکل محیط زیست مان هر روز حاد تر شده و به طور آشفته ای تغییر می کند.  مناطق مختلف جهان  در جریان؛  توفان, سیل, و دیگر حوادث طبیعی فاجعه بار و  مرگ آور شده و همچنان بدتر می شوند؛ چرا که مسولان "فاجعه" را نمی بینند,و یا اهمیت نمی دهند؛ بیشتر مردم عادی هم به دلیل نا آگاهی کاملا بی توجه هستند.....گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی تاثیری بسی مرگ بار بر همه ی موجودات گیتی دارد؛ نه فقط  بر یک نقطه خاص این جهان!

برای مثال:: چند رودخانه پر بار یا دریاچه در ایران خشک شده است؟؟ دلیل و چرا یی اش را بجو.یید...

دانشمندان جهان ده ها سال است که اخطار می دهند, تحقیتات سالانه شان را عرضه می کنند و در سراسر جهان برای آگاه کردن مردم جهان تلاش می کنند  اما متاسفانه مردم بی سواد تر و به مراتب بی توجه تر از انتظار دانشمندان هستند. دانشمندان تلاش دارند که توجه مردم را به افزایش کربن دی اکسید این اتمسفر, که موجب گرم شدن کره ی خانه مان شده جلب کنند؛ این پدیده آب شدن یخ های قطبی را سریع تر کرده و موجب بالا آمدن سطح دریا ها شده و به سرعت پیش می رود.  هوای تنفسی انسان ها و گیاهان آلوده شده؛ تعداد ماشین ها بر روی کره خاکی ,به اندازه نصف جمعیت جهان شده, کارخانه ها همچنان مواد سمی را در محیط زیست مان رها می کنند, وبا ابزارهای جنگی؛  زمین و هوای تنفسی را کاملا آلوده  کرده اند!

همان طور که می دانید, جوامع مختلف در سراسر دنیا به تولید؛ استخراج و جنگ همچنان ادامه می دهند بدون توجه به آلود گی که پشت سر بجا می گذارند!   مردم جهان همچنان شاهد تغییرات غیرعادی و تفسیرنشدنی فصل های سال بوده و سرما و گرمای ناهنجار را نمی فهمند. 

دانشمندان معتقدند که سوزاندن گازهای فسیلی موجب گسیختن چرخش بی رویه نیتروژن و تغییر اندازه ضروری نیتروژن در اتمسفر می شوند.  گازهای فسیلی اکسید نیتروژن رها کرده و یکی از عوامل  باران های اسیدی و تیرگی هوا هستند که به شدت آلودگی تنفسی به همراه دارند. در واقع آلود گی محیط زیست با انقلاب صنعتی ١٧١٨ شروع شده و بیماری های مردم و تغییرات اقلیمی کره از آن زمان شروع شده است.   رهبران دنیا در زمان انقلاب صنعتی از نتایج صنعت و پیشرفت ها آنقدر خوشحال و مغرور بودند که تنها متوجه اندوختن سرمایه بودند.   از اواسط ١٩٧٠ دانشمندان شروع به هشدار کرده و رهبران جهان را از این خطر آگاه کردند.   تحقیقات بهتری در ١٩٨٠ نتایج کار قبلی دانشمندان را ثابت کرده و حتی دلایل بیشتری عرضه کردند.  از سال ٢٠٠٠ به این طرف رهبران سرمایه کاملا از نتایج طمع خود آگاه هستند؛ اما هیچ تلاشی برای تغییر تکنیک شان ندارند؛ چرا که هزینه بیشتری دارد؛ در نتیجه ما همچنان به سرعت به طرف نابودی پیش می رویم....

امروز ما از خط هشدار گذشته ایم؛ دانشمندان و هوا شناسان پیام شان دیگر هشدار نیست, بلکه اعلام خطر است؛ و ما شاهد وقایع اقلیمی جدیدی هستیم که هرگز در تاریخ سابقه نداشته است.  هر فصل بلایای ویژه آن قسمت از اقلیم خودرا داشته  و تلفات زیادی به جای می گذارد و شهرها , دهکده ها را ویران کرده و مردمش رابی خانمان می کند.

دولتمردان و رهبران جهانی(گروه ٧ و ٨) همچنان در حال کتمان و سرگرم تولید سرمایه موقتی شان به پیش می روند. صاحبان کارخانه ها همچنان در حال تولید و رها کردن مواد سمی در محیط پیرامونشان هستند؛ و کارخانه های ماشین سازی همچنان در حال تولید ماشین های جدید!  مردم نا آگاه و خودستا دو یا سه ماشین می رانند چرا که احساس تشخص بیشتری می کنند.

  ؟مشکل جهان ما؟
!!   جهل, نااگاهی و چشم و هم چشمی و تظاهر؛ البته که کنترل این گروه از مردم بسیار آسان است  !!

!!زمین مان  در حال نوساناتی است که به نفع مردمانش نیست و بر اساس تحقیقات جدید دانشمندان وقت زیادی برای تغییر رویه نداریم!!

Very well done! Perhaps the project of a young student

Human Impact On The Environment

The 11th Hour is a documentary by Leila and Nadia Conners with narrative by Leonardo DeCaprio. It was well done and covered most of the facts and figures that scientists had released at the time.

Stephen Hawking's Time Capsule

Some more interesting videos

Soil Scientists Restore Marshes To Protect Coastal Ecology

Environmental Engineers Use Algae To Capture Carbon Dioxide

Nasreen Pejvack-Copyright © 2011 - 2018 All Rights Reserved

When you follow these links, in the page you come to, there are other suggestions listed down on the right side. Explore these as well; some of them are very intriguing.