واژگونی و کنترل انسانها

 
چه مشکلات و مسایلی اثری شکننده و مخرب بر بشریت دارد؟  چه چیزی سبب شده که انسان با هوش و با احساس به یک موجود خودخواه و بی تفاوت تبدیل شود؟  چرا با بی مسولیتی کامل در تخریب بشریت و کره خانه اش گام بر می دارد, و بدون توجه به عواقبش فقط برای منافع شخصی خود می کوشد؟
همان طور که می دانید ما تنها کره خاکی در منظومه شمسی هستیم که طبیعتی زیبا دارد و خانه ایست برای انواع موجودات زنده به اضافه انسان هوشمند.  انسانی که دستاورد هایی عظیم داشته و همچنان در حال پیشرفت است.  هر چند تنها خانه ما که تا بحال جایی برای رشد و زندگی ما و سایر موجودات زنده و گیاهانش بود درمعرض خطری بسیارفاجعه آمیز قرار دارد.
همیشه سایه تاریک جنگ بر سر انسان بوده است, و همیشه تفاوت های طبقاتی, فرهنگی و اجتماعی وجود داشته؛ اما در چند دهه اخیر به مراتب بدتر شده.  جنگ هایی که با شمشیر می کشت و بیشتر زخمی می کرد, امروزه با یک بمب در یک لحظه صد ها هزار انسان و هر چه اطراف شان است را از بین می برد و نا بود می کند. کسانی که در آن منقطه نیستند حتی نمی خواهند در باره این   جنگ های شوم چیزی بدانند و فکر می کنند که به آنها ربطی ندارد.
در مناطق جنگی حقوق بشر کاملا زیر پا گذشته شده و کسانی که مسول زجر,و بی خانمانی مردم آن منطقه هستند, برای هر کدام از این جنگ افروزی ها توجیهاتی( که فقط خودشان را قانع می کند) دارند .و بیشتر مردم  دنیا انسان های بی تفاوتی اند که هیچ  آگاهی یی از وقایع جهانی و پیرامونی ندارند و فقط به خود و خواسته های خود می اندیشند؛  این خود خواهی و بی خبری  اصلی ترین دلیل اجرا نشدن حقوق بشر است؛ و این نا آگاهی بی عدالتی را تداوم می بخشد.
  حقوق بشرما سال ها ست که نادیده انگاشته شده: شکنجه زندانیان سیاسی, تجاوز, نژادپرستی و جنگ های قومی و مذهبی و...
ما سازمان ملل متحد تاسیس کرده ایم تا از حقوق بشر بی دفاع حمایت کند.  اما چند نفر از ما می دانیم که چنین  قطعنامه ای وجود دارد؟  <قطعنامه>  شاید چیزی درباره آن شنیده ایم اما هرگز از خود و دیگران پرسیده اید که آیا این قطعنامه از حقوق مردم ٌپشتیبانی کرده  و قوانین مندرج در آن را اجرا می کند؟
یک گروه خلاق یک سایت  تحقیقی درباره آمار لحظه ای مهم ترین وقایع جهان مانند مرگ و تولد, شاخص های بهداشتی و... ایجاد کرده و برای بازدید در اینترنت گذاشته است. آدم های بسیاری را دیده ام که پس از بازدید این سایت در اینترنت این آمار لحظه ای را برای هم  ارسال و به به و چه چه می کنند....اما هرگز ندیده ام که کسی از این  همه بی عدالتی شرمسار شود... اما چه سود!  بی تفاوتی نسبت به این همه درد , رنج و فجایع...چیزی کمتر از گناه عاملان اصلی این بی عدالتی ها ندارد.

دردناک ترین پدیده دنیای پیشرفته امروز گرسنگی بچه ها و فقر غذایی ست.....

این عکس یک بچه آفریقایی را نشان می دهد که خود را به طرف کمپ پناهندگان می کشد تا از گرسنگی نمیرد؛ همان طور که می بینید یک لاشخور منتظر است که بچه آنقدرضعیف شود تا  به راحتی او را بخورد.  عکاس این عکس را گرفته و به راه خود ادامه می دهد, راهی که فقط یک کیلومتر دیگر تا کمپ فاصله دارد.  این عکس جایزه اول عکاسان جهانی را به خود اختصاص می دهد..  عکاس پس از هشت ماه خودکشی می کند؛ چرا؟  برای اینکه بچه را با خود نبرد؟  یا برای اینکه سال های سال از این همه  مناظر فجیع و دردناک عکاسی کرده بود  و دیگر تحمل و ظرفیت دیدن این همه زشتی ها و رفتار شرم آور را نداشت

Kevin Carter

بعد از گرفتن جایزه به خانه برگشت. بدون پول, خانه, تلفن, قرض و خرج بچه.  خطی از نامه ای که Kevin Carter از خود بجا گذاشت:

 "می روم خسته از نمای دائم کشته شده گان, زخمی ها, مرده ها, درد, غم, گرسنگی, بچه های گرسنه و زخمی, پلیس, و اعدام ........دردهای زندگی با زشتی هایش زیبایی هایی زندگی را می پوشانند؛ به حدی که احساس میکنم لذت وجود ندارد."


What are our Child issues/problems

Parent/Domestic Abuse

Trafficking Children-Money,Power,Greed

The world’s children are facing incredible challenges, and they can’t overcome them alone.

Child Labour

The world is facing a hunger crisis unlike anything it has seen in more than 50 years. Statistics show that about 925 million people globally are hungry, and story mirrored by 2011 world hunger and poverty facts and statistics. The use and recruitment of child soldiers by government forces and allied paramilitary groups is also an ongoing problem. The recruitment of children into the Chadian National army is routine in internally displaced persons sites in the Goz Beida area of eastern Chad. In other camps, Sudanese refugees are also subject to recruitment into the Justice and Equality Movement (JEM), a Sudanese rebel group that receives backing from the Chadian government. Read about child soldiers, examine the facts, and consider their situation and what we can do?

Women's Rights:

Brutality and control of people

Human Rights Facts

Global Wars and Conflicts:

Global war/conflicts

Human Rights Education

The state of human rights in Iran has been criticized both by Iranians and international human right activists and writers. Human rights in Iran had deteriorated precipitously before the revolution of 1979, and only became worse after that event. However, for the past four years it has become extremely violent with no respect for age, gender or anything else.

The Violations of human rights in occupied Palestine, the United Nations assessment......

Human Rights Violations.....

Africa's Human Rights...... Human rights violations go unpunished in Chad......

Human Rights Organizations

Nasreen Pejvack-Copyright © 2011 - 2018 All Rights Reserved