مقالات و بلاگ های شخصی و همچنین تحقیقاتم را به شما تقدیم می کنم

در این صفحه شما میتوانید مقالات مهم دیگر و تحقیقات عالی دانشمندان شناخته شده را نیز بخوانید. اما انگلیسی.

مقالات و بلاگ هایم توسط Inanna Publications و Journey Magazine نیز منتشر می شوند.

آیا رازی در " اطاعت کورکورانه " وجود دارد؟

* بومرنگ *

آیا رای دادن معنا و امیدی که ما انتظار داریم را دارد؟

روز زن مبارک

بانوان، آیا با تمام تلاش هایمان به هدف رسیده ایم؟

تاریخچه روز زن

The impact of human encroachments on the world fresh water system...

Competition for resources

Poverty Around The World

The Wealthy and the Poor

On Dominating wealth, people and ideas:

The Corporate Takeover of U.S. Democracy

When Immigration turns to Slavery

On Wars:

Unjust War

The National Interest

Just and Unjust War

The Environmental Consequences of War

On Global Warming:

The Dangers of Global Warming

Causes, Effects and Dangers of Global Warming

On Racism:

Racism

Racism in the Media

Racism in action

On Racism, Colombia, and the Militarization of Outer Space

John Humphrey Centre for Peace and Human Rights

Use art to turn the world inside out

Nasreen Pejvack-Copyright© 2011 - 2020 All Rights Reserved