آزمودن – اندیشیدن – اقدام کردن

ره رو آن نيست که گه تند و گهي خسته رود

ره رو آن است که آهسته و پيوسته رود

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد؛

فراگیری، آزمودن و تلاش برای رشد فکری، انسان را متفکر تر و کنجکاوتر می کند. هر چه بیشتر بدانیم، بیشتر می اندیشیم و سوال های بیشتری خواهیم داشت که این خود منجر به حرکت و ایجاد تغییر و تحول خواهد شد.
من نام وب سایتم را از این تفکر گرفته ام <<آزمودن - اندیشیدن - اقدام کردن>> و امروز دو سوال دارم:
آیا ما شایسته عنوان "بشرهوشمند" هستیم؟
آیا تکنولوژی جدید، به همان اندازه که سودمند است مخرب هم هست؟